Osoba odpowiedzialna za budowę

Osoba odpowiedzialna za budowę

Osoba, która jest odpowiedzialna za koordynowanie poszczególnych etapów budowy wszelkich budynków jest nazywana kierownikiem budowy. Zarządza ona wszystkimi procesami podczas realizowania robót budowlanych. Stanowisko to jest ustanowione w ustawie o prawie budowlanym z 7 lipca 1994 roku. Artykuł 17 tej ustawy określa wszystkie obowiązki i prawa przysługujące uczestnikom budowy oraz kierownikowi budowy i wymienia go jako uczestnika procesu budowlanego. Kierownik budowy posiada więcej praw i obowiązków od reszty pracowników zatrudnionych przy danej budowie. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy przede wszystkim prowadzenie dziennika budowy i wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z budową oraz oznaczenie obszaru budowy i odpowiednie go oznaczenie. Musi on także dokonać odbioru placu przeznaczonego na budowę i złożyć stosowne oświadczenia o tym, że przyjmuje on obowiązki i prawa wynikające ze sprawowania stanowiska kierownika budowy. Ważnym obowiązkiem kierownika budowy jest stosowanie się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy. Kierownik budowy ma prawo konsultowania z inwestorami rozwiązań projektowych, ma także prawo ubiegania się o ich zmianę. Jedna osoba może łączyć stanowiska inwestora, kierownika budowy i projektanta jeśli posiada do tego odpowiednie uprawnienia.