Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkiem nałożonym na każdego, kto podejmuje się budowy domu. Kierownik budowy powinien od rozpoczęcia budowy każdego dnia zapisywać w dzienniku wykonane postępy. Dzięki prowadzeniu takiego dziennika można przewidzieć jaka ilość materiału będzie jeszcze potrzeba, oraz ile w przybliżeniu potrwają prace budowlane. Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, powinien więc być prowadzony rzetelnie i zgodnie z rzeczywistością. Jego prowadzenie jest obowiązkowe według prawa budowlanego z 1994 roku. Jeśli prowadzimy rozbiórkę lub montaż, w takim przypadku jest także wymagane prowadzenia odpowiednio dziennika rozbiórki lub dziennika montażu. Zazwyczaj dziennik ma format A4 i jest gotową książką z odpowiednimi lukami do wypełnienia przez kierownika budowy. Prowadzi się go w dwóch egzemplarzach, oryginale i kopii. Oprócz kierownika budowy osobami upoważnionymi do wpisywania postępów budowy w dzienniku są inwestorzy, projektanci, geodeci z odpowiednimi uprawnieniami, organy kontroli budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Każdy dziennik składa się ze strony tytułowej, która powinna posiadać numer budowy i datę rozpoczęcia, oraz datę wydania pozwolenia na budowę i ilość stron. Na kolejnych stronach znajdują się wpisy opisujące przebieg budowy i podpisy osób odpowiedzialnych.