Usytuowanie budynku na działce

Usytuowanie budynku na działce

Po zakupieniu działki nie możemy usytuować budynku całkowicie dowolnie, lecz należy to zrobić zgodnie z paragrafem dwunastym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie. Według przepisów w polskim prawie, budynek można postawić od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejsze niż 4 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy oraz 3 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. Odległość tę należy zmierzyć w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany albo w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę granicy działki. Dodatkowo ścianę bez otworów można postawić w odległości 1,5 metra od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeśli tego wymaga plan miejscowy albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na danym obszarze. Takie przepisy mają na celu pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy dwoma sąsiednimi domami i zapobiec sytuacji, gdy z okna jednego budynku możemy widzieć wszystko, co dzieje się w domu naszych sąsiadów. Ponadto linia zabudowy sprawia, że zabudowania wyglądają schludnie i estetycznie, ułożone w jednej linii.